Sposoby stanowienia aktów publiczno-prawnych 

 
  

Na podstawie uprawnień ustawowych Samorządowi Gminy przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących, Rada Gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego ustanawia Rada Gminy w formie uchwały podejmowanej na sesji rady. W przypadkach niecierpiących zwłoki Wójt Gminy może wydawać przepisy porządkowe w formie zarządzeń, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Gminy.

Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
- oznaczenie rodzaju aktu prawnego z podaniem organu, który go wydaje,
- kolejny numer i datę aktu prawnego,
- określenie przedmiotu aktu,
- podstawę prawną,
- treść aktu,
- oznaczenie organu lub podmiotów wykonujących dany akt prawny oraz realizację,
- w razie potrzeby klauzulę o uchyleniu obowiązującego aktu prawnego,
- określenie terminu wejścia w życie.
Projekt aktu prawnego powinien być przekazany do zaopiniowania, co do jego zgodności z prawem przez radcę prawnego. a następnie powinien być przedłożony Przewodniczącemu Rady Gminy, który przekazuje go do zaopiniowania odpowiednim komisjom Rady Gminy.

Przepisy prawa miejscowego wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie innego terminu.

Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu znajdujący się w siedzibie urzędu na stanowisku Obsługi Organów Rady Gminy oraz Sekretarza Gminy.

Uchwały i zarządzenia organów samorządu niestanowiące przepisów prawa miejscowego mogą być podane do publicznej wiadomości, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Akty prawne podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt Gminy wydaje również akty prawne wewnętrznego urzędowania w formie zarządzeń. Akty te nie posiadają mocy przepisów prawa miejscowego.
Projekt tych aktów opracowują pod względem merytorycznym, prawnym i redakcyjnym właściwe stanowiska pracy.
Projekt aktu prawnego wydawanego przez Wójta może być konsultowany z organizacjami społecznymi, związkami zawodowymi, jeżeli opracowujący uzna to za konieczne bądź wskazane albo obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.
Akt taki powinien być uzgodniony i zaopiniowany przez radcę prawnego.

 

Liczba odwiedzin : 910
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Wardecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Wardecki
Czas wytworzenia: 2012-09-27 08:01:17
Czas publikacji: 2012-09-27 08:01:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak