Opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów 

 
 

 

Znak sprawy; ZFK.271.1.4.2019                                         

 ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) ustawy nie stosuje się

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl, tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23 zaprasza do złożenia ofert na: 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w stadium projektów budowlanych i wykonawczych, niezbędnej do realizacji zadania pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rusinów”.

2.1.Zakres zamówienia dotyczy opracowania dokumentacji projektowej, tj.: projektu budowlanego, przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego na kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, dobudowy sieci oświetlenia drogowego łącznie z rozbudową sieci elektroenergetycznej i posadowieniem słupów energetycznych oraz szafek oświetleniowych w skład, którego wchodzą dobudowy w miejscowościach:

1)    Baków Kolonia – ok. 50 m, 1 słup energetyczny, 2 oprawy oświetleniowe

2)    Bąków Wieś – linia długości: ok. 400 m, 7 słupów energetycznych, 6 opraw oświetleniowych

3)    Brogowa – linia długości: ok. 50 m, 1 słup energetyczny, 3 oprawy oświetleniowe

4)    Gałki – linia długości: ok. 800 m, ok. 10 słupów energetycznych, 9 opraw oświetleniowych

5)    Grabowa – linia długości: ok. 200 m, 3 słupy energetyczne, 15 opraw oświetleniowych

6)    Jabłonna – 1 oprawa oświetleniowa, dobudowa szafki oświetleniowej

7)    Klonowa - 1 oprawa oświetleniowa

8)    Krzesławice – 8 opraw oświetleniowych

9)    Nieznamierowice – linia długości: ok. 1000 m, 10 słupów energetycznych, 17 opraw oświetleniowych plus 5 słupów parkowych z oprawami oświetleniowymi

10) Olszowiec – 1 oprawa oświetleniowa, dobudowa szafki oświetleniowej

11) Przystałowice Małe – linia długości: ok. 1000 m, 13 słupów energetycznych, 17 opraw oświetleniowych

12) Rusinów  – linia długości: ok. 1500m, 19 słupów energetycznych, 18 opraw oświetleniowych

13) Władysławów – 1 oprawa oświetleniowa

14)  Wola Gałecka – 5 opraw oświetleniowych

15)  Zychorzyn – linia długości: ok. 400m, 7 słupów energetycznych, 10 opraw oświetleniowych

16) Zalesie – 4 oprawy oświetleniowe, dobudowa szafki oświetleniowej

17)  Żurawiniec – 1 oprawa oświetleniowa, dobudowa szafki oświetleniowej

Razem: ok. 5400 m izolowanych linii energetycznych; 76 słupów energetycznych; 124 opraw oświetleniowych typu LED (o mocy zgodnej z kontynuacją danej linii oświetlenia ulicznego).

Ważne! Zaprojektowane oprawy mają być kontynuacją opraw oświetleniowych zainstalowanych na danej linii oświetleniowej.

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

2.2.1.Aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych;

2.2.2.Inwentaryzacji stanu istniejącego;

2.2.3.Projektu budowlanego  wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami  administracyjnymi;

2.2.4.Przedmiaru robót;

2.2.5.Kosztorysu inwestorskiego;

2.2.6. Projekt budowlano-wykonawczy

oraz niezbędnych prac przedprojektowych (m.in.: mapa do celów projektowych, niezbędne uzgodnienia, techniczne warunki przyłączenia i decyzje, opłaty skarbowe) i inne – potrzebne dla prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu zamówienia łącznie  z przygotowaniem i złożeniem zgłoszenia robót. Aktualną mapę do celów projektowych i niezbędne uzgodnienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na swój koszt, w tym pozyskanie zgód właścicieli gruntów pod budowę projektowanej infrastruktury.

3.1. Projekt budowlano-wykonawczy – opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r. poz. 1129) - w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie DOC  lub PDF).

3.2. Przedmiar robót – opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

3.3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego w liczbie 4 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie DOC  lub PDF).

3.4. Kosztorys inwestorski – który służyć ma ustaleniu planowanych kosztów robót budowlanych, opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389) - liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie DOC  lub PDF).

3.5. Kosztorys ofertowy stanowiący wzór do wypełnienia przez Wykonawców robót budowlanych) – w liczbie 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (pliki w formacie DOC  lub PDF).

3.6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania na własny koszt koniecznych uzgodnień i pozwoleń z właściwymi podmiotami oraz do pozyskania aktualnej mapy do celów projektowych.

3.7. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018, poz. 1986). W przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest podać parametry równoważności.

3.8. Wykonawca Dokumentacji projektowej ma obowiązek w ramach wynagrodzenia umownego do udzielania wyjaśnień wątpliwości dotyczących Dokumentacji projektowej                 i zawartych w niej rozwiązań na każdym etapie projektowania i realizacji inwestycji na podstawie Dokumentacji projektowej.

3.9. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań projektowych podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót budowlanych, których dotyczy opracowana dokumentacja.

3.10. Opracowania projektowe powinny być zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu przekazania ich Zamawiającemu.

3.11. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do aktualizacji kosztorysów inwestorskich w ciągu dwóch lat od daty przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej. Wykonawca nie będzie żądał z tego tytułu dodatkowej zapłaty.

3.12. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest cena ryczałtowa zawierająca również wynagrodzenie za czynności związane z robotami przygotowawczymi, które Wykonawca musi wykonać własnym staraniem. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem materiałów wyjściowych do projektowania ponosi Wykonawca. 

3. Rodzaj zamówienia: usługa                                                          

3.1. Kody CPV:

71.24.00.00-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71.24.20.00-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71.32.00.00-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.09.2019 roku.

5. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

6. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

6.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

6.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, uprawnienia należy przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy,

6.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

6.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

7. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

8. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

8.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Hanna Kobyłka.

9. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

9.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularz ofertowy”.

9.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15:30 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, faksem na numer: 486727023, drogą e-mailową na adres: gmina@rusinow.pl, lub hanna.kobylka@rusinow.pl oraz pocztą na adres Zamawiającego.

10. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

10.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

10.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

10.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

10.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich. 

11. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

najniższej ceny

12. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

formularz ofertowy.doc

Data: 2019-03-13 10:40:02 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

UMOWA wzór.doc

Data: 2019-03-13 10:40:02 Rozmiar: 86k Format: .doc Pobierz

zapytania i odpowiedzi.docx

Data: 2019-03-15 11:01:33 Rozmiar: 16.03k Format: .docx Pobierz

skany map.zip

Data: 2019-03-18 12:06:31 Rozmiar: 8.97M Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 71
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2019-03-13 10:40:02
Czas publikacji: 2019-03-18 12:06:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak