Ogłoszenie o konkursie na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego  

 
 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ogłasza
nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:
referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rusinowie w pełnym wymiarze czasu pracy.
___________________________________________________________________

 1.  Wymagania

a) niezbędne:

-  obywatelstwo polskie,
-  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-  nieposzlakowana opinia,
-  dobra znajomość przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017, poz. 489 z późn. zm.) oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1257),
-  wykształcenie średnie, preferowane wyższe administracyjne,
-  znajomość obsługi komputera,
-  staż pracy na stanowisku ds. funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych.

b) dodatkowe:

-  niezbędna znajomość przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U z 2017, poz. 1952),
-  znajomość obsługi programu Sygnity do obsługi funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych,
-  niezbędna wiedza z zakresu zasad funkcjonowania administracji publicznej,
-  doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej będzie miało wpływ na ewentualne zatrudnienie,
-  samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
-  umiejętność współpracy w zespole,
-  komunikatywność,
-  kreatywność,
-  dyspozycyjność,
-  odporność na sytuacje stresowe.

2.  Zakres zadań:

2.1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

-  przyjmowanie wniosków w sprawach świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
-  kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
-  przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych przyznających świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,
-  przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych oraz odbieranie oświadczeń majątkowych,
-  prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych,
-  obsługa programu Sygnity: fundusz alimentacyjny i świadczenia rodzinne
-  sporządzanie sprawozdań z zakresu świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego,
-  zastępowanie pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie spraw w zakresie świadczeń wychowawczych – podczas jego nieobecności,
-  fachowe i rzetelne udzielanie informacji klientom oraz innym podmiotom, 

2.2. Szczegółowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku zostanie określony w zawartej umowie o pracę.

3.  Warunki pracy

3.1.  Miejsce pracy:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie, ul. Zaciszna 30.

-  wymiar czasu pracy: pełny etat,
-  czas pracy: 8 godzin dziennie (od godziny 7:30 do godziny 15:30),
-  wynagrodzenie zgodnie z przepisami. 

3.2.  Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy. Nie istnieją bariery architektoniczne utrudniające wykonywanie pracy i dostępność do budynku i pomieszczeń biurowych.

4.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

5.  Wymagane dokumenty:

a)  CV (życiorys),
b)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w pracy administracyjnej lub w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (np. świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu),
c)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
d)  oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)  oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 1000)”.

Dokumenty powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składania kopii lub odpisów – uwierzytelnione.

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą (listem poleconym) lub złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie, 26-411 Rusinów ul. Zaciszna 30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego”. Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 roku do godz. 1400

7.  Do oferty mogą być dołączone inne dokumenty, w tym opinie lub referencje z poprzednich miejsc pracy.

8.  Nabór składa się z dwóch etapów:

-  selekcji wstępnej – analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym,
-  rozmowy kwalifikacyjnej – jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Kandydaci spełniający wymogi formalne będą informowani indywidualnie (drogą elektroniczną lub telefonicznie) o ewentualnych rozmowach kwalifikacyjnych. Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Rusinowie po upływie terminu wskazanego w ogłoszeniu, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu dokumentów – nie będą rozpatrywane.

9.  Informacja o wynikach naboru, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej GOPS, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

10.  Inne informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (48) 322 28 76 lub drogą elektroniczną pisząc na adres gops@rusinow.pl

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanisława Jarek

 
Liczba odwiedzin : 48
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kopytowska
Czas wytworzenia: 2019-03-12 15:14:35
Czas publikacji: 2019-03-12 15:14:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak