Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta rodziny 

 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
____________________________________________________________

 

Nazwa i Adres jednostki zatrudniającej: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rusinowie 

Określenie stanowiska: Asystent rodziny.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze ½ etatu.

Okres zatrudnienia: od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 roku z możliwością kontynuacji na kolejne lata.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Asystentem rodziny może być osobą, która:

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Posiada:
  1. wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna,
  2. lub wykształcenie wyższe na dobrowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,
  3. lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje, co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 3. Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 4. Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 5. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i /lub rodziną.

WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny;
 2. znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami pomocy społecznej,
 3. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 4. komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność;
 5. umiejętność współpracy w zespole;
 6. odporność na sytuacje stresowe;
 7. umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku asystenta rodziny

Do zakresu czynności asystenta rodziny należeć będzie w szczególności:

-        diagnoza sytuacji rodziny,

-        opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną,

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu   

-        umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych itp.

-        współpraca z pracownikami socjalnymi ośrodka pomocy społecznej oraz innymi

-        podmiotami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

-        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,

oraz inne wynikające z art.15 w/w ustawy i dostosowanie do indywidualnych potrzeb rodziny.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae;
 2. list motywacyjny;
 3. dokumenty poświadczające wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i/lub rodziną;
 4. kserokopia dowodu osobistego;
 5. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny;
 8. oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona;
 9. oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rusinowie zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r., poz.1000)”

Dodatkowe informacje:

Dokumenty należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rusinowie do dnia 22 marca 2019 roku do godziny 1400 osobiście lub poczta (decyduje data dostarczenia przesyłki pocztowej) z dopiskiem: Nabór na stanowisko asystenta rodziny”.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Ośrodek zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Rusinów oraz na ogólnodostępnej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rusinów.

Dodatkowych informacji o naborze udziela Kierownik GOPS Pani Stanisława Jarek pod numerem telefonu (48)  322 28 76 codziennie w godz.800-1500

                                                                           

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Stanisława Jarek

 
Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kopytowska
Czas wytworzenia: 2019-03-12 15:04:24
Czas publikacji: 2019-03-12 15:04:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak