Gmina Rusinów, ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż autobusów marki Autosan H9-20, nr rej. WPY R601 oraz Jelcz PR 110D, nr rej. WPY 06958. Autobusy są sprawne technicznie, stanowią własność Gminy Rusinów 

 
 

Rusinów, dnia 11.03.2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

 

Gmina Rusinów, ogłasza przetarg ofertowy, pisemny na sprzedaż autobusów marki Autosan H9-20, nr rej. WPY R601 oraz Jelcz PR 110D, nr rej. WPY 06958. Autobusy są sprawne technicznie, stanowią własność Gminy Rusinów.

 

Ogłaszający : Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26 – 411 Rusinów tel. 48 67 27 077, wew. 24,  fax. 48 67 27 023.

 

I. Opis przedmiotu

 

- Autosan H9-20, nr rej. WPY R601:

Rok produkcji: 1988

Data pierwszej rejestracji w kraju: 1988

Rodzaj pojazdu: Autobus

Dopuszczalna masa całkowita: 12500kg

Paliwo: ON

- Jelcz PR 110D, nr rej WPY 06958:

Rok produkcji: 1989

Data pierwszej rejestracji w kraju: 2010

Rodzaj pojazdu: Autobus

Dopuszczalna masa całkowita: 16000kg

Paliwo: ON

 

II. Wartość ofert

 

Cena złożonej oferty za autobus Autosan H9-20, nr rej. WPY R601 to: 6000,00 brutto (słownie: sześć  tysięcy złotych).

Cena złożonej oferty za autobus Jelcz PR 110D, nr rej. WPY 06958  to: 7000,00 brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).

Do sprzedaży autobusów zostanie zastosowane zwolnienie z podatku VAT       na podstawie art. 43 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004r.

Nabywca otrzyma pisemne potwierdzenie zakupu.

Oferent jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez jednostkę prowadzącą postępowanie ofertowe.

 

III. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Miejsce składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urząd Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26 – 411 Rusinów w siedzibie ogłaszającego.

 

Termin składania ofert upływa w dniu.12 kwietnia 2019 r. godz.10ºº

Złożenie oferty zostanie zarejestrowane (data , godzina).

Ogłaszający nie ponosi odpowiedzialności za termin dostarczania oferty wysyłanej przez Wykonawcę drogą pocztową.

Termin otwarcia ofert: w dniu 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 10³º.

 

Miejsce otwarcia ofert: Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Rusinowie           ul. Żeromskiego 4, 26 – 411 Rusinów w siedzibie Ogłaszającego.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

 

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim, a jej treść winna odpowiadać treści Ogłoszenia.

Formularz oferty winien być podpisany przez Oferenta.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na:

Gmina Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26 – 411 Rusinów i oznaczonej nazwą zamówienia: Sprzedaż,, Autobusu H9-20’’ lub sprzedaż,, Autobusu Jelcz PR 110D’’.

oraz napisem: Nie otwierać przed dniem 12 kwietnia 2019 r.  godzina 10 ³º.

 

V. Kryterium oceny

 

Najwyższa zaoferowana cena zakupu.

 

VI. Informacje dodatkowe

 

  1. Przedmiot ogłoszenia można obejrzeć w siedzibie Gminy Rusinów od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 14:00 w dni robocze.
  2.  Przedmiot ogłoszenia zostanie wydany nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności.
  3. Sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Załączniki

Załączniki.zip

Data: 2019-03-11 12:05:07 Rozmiar: 7.78k Format: .zip Pobierz
Liczba odwiedzin : 31
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2019-03-11 12:05:07
Czas publikacji: 2019-03-11 12:07:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak