Konsultacje nad projektem programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów w 2019 roku 

 

Wójt Gminy Rusinów zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Rusinów w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów w 2019 roku”.

 

Przedmiot konsultacji - przedmiotem konsultacji jest podjęcie przez Radę Gminy Rusinów uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rusinów.

Harmonogram konsultacji - Konsultacje zostaną zakończone w dniu 28 lutym 2019 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w terminie 14 dni od terminu zakończenia konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Rusinów.

Adresaci konsultacji - organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Rusinów, w zakresie zgodnym z zapisami określającymi obszar ich działalności statutowej. Warunkiem udziału organizacji w konsultacjach jest podanie następujących informacji: nazwa, adres, dane rejestrowe, osoby uprawnione do reprezentowania organizacji oraz imię i nazwisko osoby zgłaszającej udział organizacji w konsultacjach.

Forma konsultacji - pisemna, papierowa (poprzez wypełnienie i złożenie wskazanego formularza dostępnego w Referacie Organizacyjno-Gospodarczym, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, pok. 10), pisemna elektroniczna (poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną wskazanego formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rusinow.pl) na adres gmina@rusinow.pl

Miejsce konsultacji - Urząd Gminy w Rusinowie, Referat Organizacyjno-Gospodarczy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, pok. 10, adres poczty elektronicznej: e.majchrzak@rusinow.pl.

Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji - Urząd Gminy Rusinów, Referat Organizacyjno-Gospodarczy, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, 26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, pok. 10.

 

Załączniki

projekt programu opieki - zwierzęta bezdomne.doc

Data: 2019-02-26 12:08:07 Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

formularz zgłoszeń uwag - program opieki.doc

Data: 2019-02-26 12:08:07 Rozmiar: 26k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 21
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Kopytowska
Czas wytworzenia: 2019-02-26 12:08:07
Czas publikacji: 2019-02-26 12:08:07
Data przeniesienia do archiwum: Brak