Dostawa kruszywa dla Gminy Rusinów na 2019 rok 

 
 

Rusinów, 05.02.2019 roku

Nr sprawy: ZFK 271.1.3.2019

 

ZAPYTANIE CENOWE 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U.  z 2018 r., poz. 1986).

 

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl,  tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23

zaprasza do złożenia ofert na:

„Dostawę kruszywa  dla Gminy  Rusinów na 2019 rok” 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

- kruszywa drogowego o frakcji 0-31,5 mm, z przeznaczeniem na remonty dróg gminnych  w 2019 r. na terenie Gminy Rusinów.

2.2. Kruszywo nie może zawierać gwoździ, metalowych drutów ani innych  zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych trudno rozkładalnych zanieczyszczeń (plastik, guma itp.). W przypadku ujawnienia w zawartości kruszywa takich zanieczyszczeń Zamawiający żądać będzie usunięcia tych zanieczyszczeń przez Dostawcę.

2.3. Dostawa kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa drogowego na wskazanych przez Zamawiającego drogach gminnych na terenie Gminy Rusinów.

2.4. W ofercie należy wskazać cenę brutto i netto za 1 tonę kruszywa drogowego, w którą wliczone są koszty określone w punkcie 2.3. oraz cenę brutto i netto za całe zamówienie.

2.5. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie, w zależności od potrzeb. Zamówienia na dostawę kierowane przez Zamawiającego do Wykonawcy będą dokonywane telefonicznie. Pierwsza dostawa w terminie od 18-22 marca, w ilości 300 ton.

2.6. Przed dostawą asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, należy potwierdzić z Zamawiającym zgodność ilości zamawianego materiału.

2.7. Biorąc pod uwagę aktualny stan nawierzchni dróg gminnych, w tym dróg dojazdowych do pól oraz bieżące ich utrzymanie i remonty, Zamawiający przewiduje w 2019 roku zakup asortymentu, będącego przedmiotem zamówienia w następującej ilości:

- kruszywo – 700 ton

2.8. Zamawiający zastrzega sobie ewentualną zmianę tonażu zamawianego asortymentu.

2.9. Rodzaj zamówienia: (usługa/dostawa/robota budowlana) *

14212200-2 – Kruszywo

2.10. Zamawiający wymaga, aby dostawa kruszywa odbywała się w dostawach 25 tonowych.

3.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 30.06.2019 roku. 

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

5.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

6.2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.3. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych

dokonanych pomyłek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

niezwłocznie zamawiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

7.1. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Hanna Kobyłka, tel. 48 6727025 wew.25.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularz ofertowy”.

8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 11.02.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, faksem na numer: 486727023, drogą e-mailową na adres: hanna.kobylka@rusinow.pl oraz pocztą na adres Zamawiającego.

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

10. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: najniższej ceny.

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

12. Miejsce i termin odczytania ofert:

- odczytanie treści ofert nastąpi w dniu 11.02.2019 r. o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego, Sala Konferencyjna.

13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

13.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

13.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

13.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Sytuacje dopuszczające unieważnienie postępowania:

Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.3. Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

14.4. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

formularz ofertowy.doc

Data: 2019-02-05 11:29:39 Rozmiar: 31k Format: .doc Pobierz

umowa_wzór.doc

Data: 2019-02-05 11:29:39 Rozmiar: 59k Format: .doc Pobierz

protokół z postępowania - wybór oferty.pdf

Data: 2019-02-12 11:29:05 Rozmiar: 683.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2019-02-05 11:29:39
Czas publikacji: 2019-02-12 11:29:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak