Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rusinów 

 
 

Nr sprawy: ZFK 271.1.41.2018

Zapytanie cenowe

na zadanie pn.: „Bieżąca konserwacja i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rusinów” 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2018 r., poz. 1986) ustawy nie stosuje się

1.Zamawiający:

Gmina Rusinów

26-411 Rusinów, ul. Żeromskiego 4, e-mail: gmina@rusinow.pl,  tel. 048 672 70 22,

fax 048 672 70 23 zaprasza do złożenia ofert na: bieżącą konserwację i utrzymanie w sprawności sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Rusinów

1.1 Rodzaj zamówienia: usługa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

1.2. Kody CPV:        

50232100-1 – usługi w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego polegająca na utrzymaniu  w sprawności technicznej 633 oprawy oświetlenia ulicznego, przy czym liczba ta może ulec zmianie w zależności od faktycznej liczby punktów świetlnych utrzymywanych w okresie rozliczeniowym.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

 1. wymiana niesprawnych źródeł światła;
 2. wymiana i naprawa uszkodzonych elementów oprawy;
 3. wymiana niesprawnych bezpieczników;
 4. regulacja położenia źródła światła oraz mycie i czyszczenie odbłyśników i kloszy;
 5. konserwacja słupów, wysięgników, przewieszek, konstrukcji wsporczych, złącz kablowych;
 6. konserwacja szaf kablowych, sterowniczych;
 7. regulacja i wymiana niesprawnych zegarów sterowniczych, styczników, gniazd bezpiecznikowych;
 8. usuwanie zwarć na liniach napowietrznych niskiego napięcia, regulacja zwisu przewodów oświetlenia drogowego;
 9. naprawa zerwanych lub uszkodzonych przewodów oświetlenia drogowego w sieci podwieszanej;
 10. wymiana, naprawa uszkodzonych skrzynek sterowania oświetleniem drogowym, podwieszonych na słupach linii napowietrznej niskiego napięcia;
 11.  zabezpieczenie lub wymiana urządzeń uszkodzonych przez osoby trzecie np. w wyniku kolizji drogowych ( słupów, opraw, kloszy, daszków, szaf itp.);
 12.  kontrola sprawności oświetlenia drogowego na terenie Gminy;
 13. wykonanie pomiarów napięć i obciążeń;
 14. wykonywanie pomiarów eksploatacyjnych, rezystancji uziemień ochronnych, skuteczności ochrony przeciwpożarowej;
 15. prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej oświetlenia drogowego, w tym zapisów dotyczących wykonywanych prac konserwatorskich;
 16. współpraca z Zakładem Energetycznym z zakresie funkcjonowania oświetlenia ulicznego.

3. Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2021 roku.

4. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

5. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

5.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

5.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

5.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia. 

6. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Hanna Kobyłka.

8. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularz ofertowy”.

8.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 28.11.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, faksem na numer: 486727022 wew. 26, drogą e-mailową na adres: gmina@rusinow.pl, lub hanna.kobylka@rusinow.pl oraz pocztą na adres Zamawiającego.

9. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

9.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

9.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

9.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, czyli cena w ofercie winna ujmować koszt dostawy i montażu bramy.

9.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich.

10. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

najniższej ceny

11. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

12. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

12.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

12.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

12.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

13. Warunki płatności:

13.1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie wypłacone, po prawidłowym bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni po otrzymaniu prawidłowego rachunku/faktury.

13.2. Rachunek/Faktura za przedmiot umowy będzie płatny/a przelewem na konto Wykonawcy, podane na rachunku/fakturze.

13.3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

formularz ofertowy.doc

Data: 2018-11-21 09:21:07 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

umowa wzór.doc

Data: 2018-11-21 09:21:07 Rozmiar: 66.5k Format: .doc Pobierz

protokół z postępowania.pdf

Data: 2018-11-30 11:24:06 Rozmiar: 432.15k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2018-11-21 09:21:07
Czas publikacji: 2018-11-30 11:24:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak