Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Zychorzyn 

 
 

ZFK.271.1.32.2018                                                        

ZAPYTANIE CENOWE

na „Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Zychorzyn”

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) ustawy nie stosuje się

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl, tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23 zaprasza do złożenia ofert na:

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

„Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Zychorzyn”

Wymagania:

Zamówienie obejmuje dostawę następującego asortymentu:

1) siatka ogrodzeniowa ocynkowana, fabrycznie nowa - dł. 440 m o wys. 150 cm; średnica drutu min. 3,0 mm, średnica oczka min. 55x55 mm;

2) słupki ogrodzeniowe min. fi 42 - 217 szt. o wys. 200 cm;

3) pręty metalowe do siatki – 217 szt.

Przedmiot zamówienia winien spełniać należyte standardy wymagane dla tego rodzaju towarów.

3. Montażu ogrodzenia dokonają pracownicy gospodarczy Urzędu Gminy w Rusinowie.

4. Rodzaj zamówienia: dostawa

4.1. Kody CPV:

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

5. Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 20.08.2018 r.

6. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

7.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny,  a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

7.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

9. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Hanna Kobyłka, tel. 48 6727025 wew. 25.

10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularz ofertowy”.

10.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 13.08.2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, faksem na numer: 486727022 wew. 26, drogą e-mailową na adres: gmina@rusinow.pl, lub hanna.kobylka@rusinow.pl oraz pocztą na adres Zamawiającego.

11. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

11.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

11.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

11.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, czyli cena w ofercie winna ujmować koszt towaru i jego dostawy.

11.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą  w złotych polskich.

12. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

najniższej ceny

13. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

14.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15. Warunki płatności:

15.1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie wypłacone, po prawidłowym bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni po otrzymaniu prawidłowego rachunku/faktury.

15.2. Rachunek/Faktura za przedmiot umowy będzie płatny/a przelewem na konto Wykonawcy, podane na rachunku/fakturze.

15.3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

Załączniki

formularz ofertowy.doc

Data: 2018-08-09 11:22:16 Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

Zał. 2 umowa_wzór.doc

Data: 2018-08-09 11:22:16 Rozmiar: 70.5k Format: .doc Pobierz

protokół z postępowania.pdf

Data: 2018-08-14 12:29:00 Rozmiar: 384.66k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 66
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2018-08-09 11:22:16
Czas publikacji: 2018-08-14 12:29:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak