Dostawa i montaż bramy garażowej w strażnicy w Zychorzynie 

 
 

ZAPYTANIE CENOWE

„Dostawa i montaż bramy garażowej w strażnicy w Zychorzynie”

 

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1579) ustawy nie stosuje się

 

1. Zamawiający:

Gmina Rusinów ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, e-mail: gmina@rusinow.pl,             

 tel. 048 672 70 22, fax 048 672 70 23 zaprasza do złożenia ofert na:

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż bramy garażowej do strażnicy w Zychorzynie.

Wymagania:

- fabrycznie nowa, metalowa, konstrukcja segmentowa, automatyczna, pełna (nieprzeszklona), kolor czerwony,

- ocieplona, odporna na odkształcenia,

- z dwustronnym zabezpieczeniem na wypadek pęknięcia sprężyny,

- zawiasy i prowadnice ocynkowane ogniowo.

 

Wymiary: szer. – 3 m; wys. - 3,20 m.

Po zawarciu umowy Wykonawca dokładnie wymierzy otwór drzwiowy w celu dopasowania bramy.

 

3. Gwarancja:

Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 5 letniej gwarancji.

 

4. Rodzaj zamówienia: dostawa

4.1. Kody CPV:

44221300-8 Bramy

 

5.Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do 27 sierpnia 2018 roku.

 

6. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

Dla ważności oferta cenowa musi zawierać następujące dokumenty:

- wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego.

 

7. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

7.1. są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

7.2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

7.3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny  i techniczny,  a także pracowników zdolnych do wykonania niniejszego zamówienia,

7.4. znajdują się  w  sytuacji   ekonomicznej   i  finansowej   zapewniającej   wykonanie przedmiotowego zamówienia.

 

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

9. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się  z Wykonawcami:

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Hanna Kobyłka.

 

10. Forma, miejsce i termin złożenia oferty:

10.1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim (czytelną i trwałą techniką) na załączonym druku -„formularz ofertowy”.

10.2. Ofertę cenową należy:

- składać w terminie do dnia 18 lipca 2018 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w Rusinowie przy ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, pokój nr 20 – Sekretariat, osobiście, faksem na numer: 486727022 wew. 26, drogą e-mailową na adres: gmina@rusinow.pl, lub hanna.kobylka@rusinow.pl oraz pocztą na adres Zamawiającego.

 

11. Opis sposobu obliczenia ceny ofertowej:

11.1. Cenę ofertową należy przedstawić jako: cenę netto, wysokość podatku VAT, cenę brutto.

11.2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

11.3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, czyli cena w ofercie winna ujmować koszt dostawy i montażu bramy.

11.4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 

12. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:

najniższej ceny

 

13. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

 

14. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

14.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.

14.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

14.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

 

15. Warunki płatności:

15.1. Strony ustalają, że za realizację przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie wypłacone, po prawidłowym bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni po otrzymaniu prawidłowego rachunku/faktury.

15.2. Rachunek/Faktura za przedmiot umowy będzie płatny/a przelewem na konto Wykonawcy, podane na rachunku/fakturze.

15.3. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

 

14. Unieważnienie postępowania:

14.1. Zamawiający unieważni prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w następujących przypadkach:

14.1.1. Nie złożono żadnej oferty spełniającej wymagania udziału postępowaniu;

14.1.2. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

14.2. Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

 

 

Załączniki

formularz ofertowy.doc

Data: 2018-07-13 12:07:45 Rozmiar: 39k Format: .doc Pobierz

Zał. 2 umowa_wzór.doc

Data: 2018-07-13 12:07:45 Rozmiar: 55.5k Format: .doc Pobierz

unieważnienie postępowania - brama.pdf

Data: 2018-07-20 09:55:50 Rozmiar: 235.39k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 70
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Hanna Kobyłka
Osoba odpowiedzialna za informację : Hanna Kobyłka
Czas wytworzenia: 2018-07-13 12:07:45
Czas publikacji: 2018-07-20 09:55:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak