Klauzula informacyjna - ogólna 

 
 

Zgodnie z art.5 ust.1 lit a, art. 12 ust.1 oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Rusinów, ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, nr tel. 48 67 27 022 , adres e-mail: gmina@rusinow.pl
 2. W sprawie danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail: e.walasik@rusinow.pl
 3. Administrator danych osobowych tj. Wójt Gminy Rusinów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych:
  1. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rusinowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c  Rozporządzenia;
  2. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowanie zadań przez Urząd Gminy Rusinowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. E Rozporządzenia;
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody .
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej , Pani/ Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, a w szczególności:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów publicznych, w zakresie i w celach , które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa ;
  2. podmioty , które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe  w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), dla których Administratorem jest Wójt Gminy Rusinów ;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane  przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich zostały zebrane , a po tym czasie przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych na podstawie art.15 Rozporządzenia ;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia ;
  3. usunięcia danych , na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych , na podstawie art. 18 Rozporządzenia ;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 8. W przypadku , w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody  ( tj. art.6 ust. 1 a  Rozporządzenia ) , przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie , bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , gdy uzna Pani/Pan , że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Rusinowie . Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe , jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne , jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
   Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niemożliwość zawarcia umowy .
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego , nie będą przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 12. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
Liczba odwiedzin : 80
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Walasik Elżbieta
Czas wytworzenia: 2018-07-04 13:00:41
Czas publikacji: 2018-07-04 13:00:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak