Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie Danych Osobowych

informujemy, że:

administratorem podanych przez Panią / Pana danych będzie Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, nr telefon 486727022 adres email: j.majos@rusinow.pl

 
W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może się Pani / Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: e.walasik@rusinow.pl lub drogą pocztową na adres Administratora.

1. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zakład Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze ( art.6 ust.1 lit. e Rozporządzenia).
 • realizacji zawartych umów (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia).
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust.1 lit. a)
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią /Pana zgoda.

2. Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji zadań określonych w pkt.3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostęp do treści danych ,na podstawie art.15 Rozporządzenia;
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
 • prawo usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzani danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , na podstawie art.21 Rozporządzenia;

4. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem prowadzenia sprawy w Zakładzie Obsługi Placówek Oświatowych w Rusinowie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych , a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.

 
Liczba odwiedzin : 50
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Kopytowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Urbańczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-04 12:33:22
Czas publikacji: 2018-06-06 12:14:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak