Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o ochronie Danych Osobowych

informujemy, że:

administratorem podanych przez Panią / Pana danych będzie Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie ul. Żeromskiego 4, 26-411 Rusinów, nr telefon 486727022 adres email: bib.rusinow@wp.pl

 
W sprawie danych osobowych może się Pani / Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: e.walasik@rusinow.pl

1.   Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

 • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rusinowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rusinowie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 • realizacji zawartych umów (art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia).
 • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art.6 ust.1 lit. a)
 • podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy lub udzielona przez Panią /Pana zgoda.

2.   Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji zadań, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

3.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

 • dostęp do treści danych ,na podstawie art.15 Rozporządzenia;
 • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, na podstawie art.16 Rozporządzenia;
 • prawo usunięcia danych, na podstawie art.17 Rozporządzenia;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzani danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , na podstawie art.21 Rozporządzenia;

4.   W przypadku, w którym przetwarzanie Pani / Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani / Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5.   Przysługuje Pani/Panu wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

6.   Przysługuje Pani/Panu prawo przenoszenia danych osobowych ,tj. prawo do otrzymania od nas swoich danych osobowych. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko do tych danych , które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody.

7.   Podane przez Panią/Pana dane osobowe są warunkiem prowadzenia sprawy w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rusinowie. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani / Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. 
8.   Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani / Pan zobowiązany do ich podania , konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości:
 • identyfikacji czytelników oraz egzekwowania zaległych pozycji książkowych;
 • rozpatrzenia ofert i zamówień publicznych;
 • zamieszczenia reklamy, ogłoszenia, wystawienia faktury;
9.   Podane przez Panią/Pana dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, a które mogłyby mieć wpływ na sytuację prawną lub wywoływać dla Pani/Pana inne podobne doniosłe skutki.
 
Liczba odwiedzin : 44
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Łukasz Pawlikowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Krzysztof Urbańczyk
Czas wytworzenia: 2018-06-04 12:33:22
Czas publikacji: 2018-07-04 13:27:45
Data przeniesienia do archiwum: Brak