Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020 

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w Urzędzie Gminy Rusinów oraz na stronie internetowej: bip.rusinow.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rusinowie, ul. Żeromskiego 4, 26 - 411 Rusinów, ustnie do protokołu w siedzibie Gminy oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: gmina@rusinow.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rusinów. 

 

Załączniki

Formularz uwag do POŚ - Rusinów.docx

Data: 2017-01-10 08:24:51 Rozmiar: 39.1k Format: .docx Pobierz

Obwieszczenie POŚ.pdf

Data: 2017-01-10 08:24:51 Rozmiar: 251.63k Format: .pdf Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020.pdf

Data: 2017-01-10 08:24:51 Rozmiar: 1.33M Format: .pdf Pobierz

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rusinów do roku 2020.pdf

Data: 2017-01-10 08:24:51 Rozmiar: 1.53M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 166
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy Rusinów
Osoba wprowadzająca informację : Tomasz Wardecki
Osoba odpowiedzialna za informację : Tomasz Wardecki
Czas wytworzenia: 2017-01-10 08:24:51
Czas publikacji: 2017-01-10 08:24:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak